Home

Symbiotická fixace dusiku

Biologická fixace dusíku, neboli diazotrofie, je schopnost některých prokaryotických organismů (bakterií včetně sinic) redukovat trojnou vazbu v molekule atmosférického dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny ().Tento proces probíhá enzymaticky, pomocí enzymu nitrogenázy, a za dodání energie ().. Diazotrofní organismy jsou klíčové v koloběhu dusíku v přírodě. Symbiotická fixace dusíku. Dusík je jedním z nejdůležitějších prvků ve výživě rostlin. Na dodání dusíkatých hnojiv reaguje rostlina intenzivním růstem a vyššími výnosy. Dusík je důležitou složkou bílkovin i enzymů. V půdě je většina dusíku vázána ve formě organických sloučenin, z nichž se postupně.

Biologická fixace dusíku - Wikipedi

 1. Symbiotická fixace dusíku výpočet podle ploch luskovin a jetelovin dle statistiky ČSÚ Fixace N volně žijícími organismy odhad 5 kg N/ha Spady živin ve srážkách průměrně 22 kg N/ha Osivo a sadba výpočet podle osetých nebo osázených ploch podle statistiky ČSÚ Výstupy živi
 2. Kromě symbiotická fixace dusíku má SNF jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy SNF klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice symbiotická fixace dusíku v jiných jazycích, klepněte na jazykovou.
 3. Hlavní rozdíl mezi symbiotickou a nes symbiotickou fixací dusíku spočívá v tom, že symbiotická fixace dusíku je funkcí bakterií fixujících dusík, které žijí v symbiotických vztazích s hostitelskými kalhotkami, zatímco nes symbiotická fixace dusíku je funkcí volně žijících bakterií v půdě. . Symbiotická a ne-symbiotická fixace dusíku jsou dva typy.
 4. okyselinách a amidech se.

Fixace dusíku je soubor biologických a nebiologických procesů, které produkují chemické formy dusíku dostupné živým bytostem. Dostupnost dusíku významně kontroluje fungování ekosystémů a globální biogeochemie, protože dusík je faktor, který omezuje čistou primární produktivitu v suchozemských a vodních ekosystémech Vstup - symbiotická fixace dusíku Vstup - minerální hnojiva skupina 1 skupina 2 skupina 3 Jeteloviny na semeno Trávy na semeno Zelenina celkem Jahody Úhor Bilance organické hmoty v orné půdě t OL/ha (ČR) Orná půda celkem VP celkem t/ha Dodání - sláma obilnin Chmelnice plodící Dodání - sláma luskovin Vinice plodící.

PPT - Asimil áty a jejich transport v rostlině PowerPoint

Biologická aktivita půd - Meziplodiny a půda - Meziplodiny

Anabaena je rod prokaryotických fotosyntetických cyanobakterií, to znamená, že jsou jednobuněčné, bez definovaného jádra, s genetickým materiálem, ale rozptýlené v cytoplazmě.Oni jsou mělké vody, s barel formami a moci tvořit kolonie. Cyanobakterie, v ceně Anabaena, Oni jsou také nazýváni modrozelenými řasami, ačkoli oni nejsou příbuzní Plantae království Symbiotická fixace dusíku Leguminózy Casuarina (přesličníky) Olše Coriaria (řád Ranunculales) Kapradina azola - fixace dusíku na rýžových polích, již od 11. stol. Symbiotická fixace dusíku tvorba hlízek vysoce specifická interakce mezi bakterií a rostlinou, geneticky dan Frankia symbiotická fixace dusíku G+ Aer + Streptomyces pr ůmyslová výroba antibiotik G+ Aer + 30. Mykoplazmata bez bun ěčné st ěny, malé bu ňky, malé genomy Mycoplasma pneumonie katr horních cest dýchacích FAna Důležité skupiny organism ů mají číslo uvedené tu čně symbiotická fixace N 21 14 10 8 Odběr plodinami 111 83 93 105. Aktiva (vstupy) dusíku v ČR kg N/ha/rok orná půda zem. půda Minerální hnojiva 138 104 Org. hnojiva + komposty 48 36 Zelené hnojení + sláma 5 4 Fixace

Letní meziplodiny: Zimní meziplodiny: Vytrvalé meziplodiny: Účinek a efekt: Symbiotická fixace dusíku: Vikev setá, jetel šípovitý, jetel alexandrijský. Výživa rostlin a hnojení 2 Půdní úrodnost Zdravá půda je proto základním předpokladem pro růst a vývoj zdravých rostlin Půda má řadu funkcí: a)produkční funkce b)mimoprodukční (funkce filtrační, pufrační, transformační, je prostředím pro život organismů příjem: NO 3-, NH 4 +, NH 2, N (symbiotická fixace) SYMPTOMY NEDOSTATKU: změny ve zbarvení od světle zelené po žlutou až anthokyanovou. zpomalení růstu, slabé odnožování obilovin. slabší nasazení květů, plodů, příp. jejich opad. žloutnutí a odumírání starších listů. snížení příjmové kapacity kořen Symbiotická fixace dusíku probíhá pomocí hlízkových bakterií na kořenech rostlin, čímž odpadá potřeba hnojení dusíkem. Nutné je ale očkování osiva rhizobiálním přípravkem. Lupina se seje brzy na jaře do dobře připravené půdy, do hloubky 3-4 cm. Zaválení je prospěšné, je-li půda suchá a seťové lůžko.

PPT - Fyziologie rostlin - Asimilaty, transport PowerPoint

Průměrná spotřeba hnojiv a symbiotická fixace dusíku (2006-2018) Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Průměrná spotřeba hnojiv a symbiotická fixace dusíku (2006- 2018 Přípona.docx: Typ seminární práce: Stažené 8 x: Velikost 0,3 MB: Jazyk český: ID projektu 6436: Poslední úprava 24.08.2015: Zobrazeno 641 x: Autor: jiri.hosk symbiotická fixace dusíku pozitivněovlivňuje ekologické podmínky společenstev s vyšší účastí olší (olšiny, lužní lesy) či jiných druhů s aktinorhizní symbiózou Atraktivní biologi Cenná je u těchto leguminóz také symbiotická fixace dusíku a obohacování půdy dusíkem, což se projevuje vyšším podílem i vyšším vzrůstem hodnotných trav ve společnosti těchto jetelovin, avšak někdy také vyšším výskytem ruderálních plevelů. Přítomnost nešlechtěných leguminóz v lučních a pastevních. Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík Symbiotická fixace dusíku Rostliny jsou rozděleny na ty, které nemají symbiotické bakterie fixující vzdušný dusík, a na ty, které je mají

Multimediální učební texty v výživy rostlin. Prvotním zdrojem půdního dusíku je atmosféra obsahující 77,5 dílů N (78,08% objemových) převážně ve formě elementárního plynného dusíku (N 2).Vedle toho je součástí atmosféry i řada oxidu dusíku (NO X) a v malé míře také dusík čpavkový Využití biologické fixace dusíku. Uvádí se, že biologická fixace N2 je po fotosyntéze druhý nejdůležitější biologický proces na Zemi, neboť většina dusíku dnes vázaného v biomase organismů, v odumřelé organické hmotě, v humusových látkách i v nerostech organického původu byla v minulosti fixována z atmosféry procesem biologická fixace Biologická fixace N (diazotrofie) •Pevně symbiotická - bakterie rodu Rhizobium - aktinomycety rodu Frankia - sinice rodů Nostoc, Anabaena •Volně symbiotická - bakterie (Azotobacter) i sinice • Asymbiotická (zcela volná Fixace symbiotická nesymbiotická Spady mokrý suchý Mineralizace organické hmoty Krmiva Zbytky rostlin Výstupy Rostlinná produkce Živočišná produkce Imobilizace N Ztráty Do povrchových a spodních vod - vyplavováním-smyvem, erozí Ztráty do atmosféry - těkáním čpavku - uvolňováním oxidu dusného a N 3) Symbiotická fixace dusíku jetelovinami a jeho využití travní složkou směsí. Byla prokázána symbiotická fixace dusíku jetelovinami (na 1 ha a rok 20-180 kg atmosférického N2 podle podílu jetelovin a stavu porostu) a jeho přenos a využití travní složkou směsí (na 1 ha může být v travách 15-30 kg N původem z.

Symbiotická fixace vzdušného dusíku 0 - 0,5 K mol N . ha-1 .a-1. Depozice NH4 a NO3 0,1 - 0,2 K mol N . ha-1 .a-1. Celkem 0,2 - 0,9 K mol N . ha-1.a-1. 2. Důsledky antropogenních vlivů v lesních ekosystémech. Období . Popis. 5000-2000 př.n.l. Rolnictví s regenerací lesa v nížinách (nížinné pásmo). Symbiotická fixace dusíku jetelovinami a jeho využití travní složkou směsí. Byla prokázána symbiotická fixace dusíku travami (na 1 ha a rok 20 - 80 kg atmosférického N2 podle podílu jetelovin a stavu porostu) a jeho přenos a využití travní složkou směsí (v průběhu vegetace jetelovin i po jejich odumření) Symbiotická fixace dusíku. Rostlina získává velmi důležitý dusík a mikroorganismy jsou za to chráněny v hlízkách, kde je jim dodáváno množství organických látek. Opylování květin. Opylovači se nasytí pylem (popř. nektarem) a zároveň zaručí květině rozmnožení (přenesou pyl z jedné květiny na druhou). Mykorhiza

Symbiotická fixace dusíku, asimilace nitrátových a amonných iontů. Funkce dalších makroživin (P, K, Ca, Mg, S) a mikroživin (Fe, Mn, Cl, Zn, B, Cu, Ni, Mo) v rostlinách a projevy jejich nedostatku. Růst a vývoj: Obecné problémy řízení rychlosti růstu a diferenciace buněk u rostlin ukazatel nesymbiotické fixace dusíku. Následnì byl zalo en hydroponický pokus s hrachem (2001, 2002) a vojtì kou (2001) s cílem stanovit celkovou nitrogenázovou aktivitu (TNA) jako.

, N (symbiotická fixace) SYMPTOMY NEDOSTATKU: • změny ve zbarvení od světle zelené po žlutou až anthokyanovou • zpomalení růstu, slabé odnožování obilovin • slabší nasazení květů, plodů, příp. jejich opad • žloutnutí a odumírání starších listů • snížení příjmové kapacity kořen - B/ Fixace vzdušného dusíku N2 (prokázána u 50 druhů b. i u sinic) · tito vazači dusíku žijí volně v půdě nebo v symbióze s kořeny bobovitých r. - hlízkové bakterie · váží vzdušný dusík a mění ho na formu využitelnou, rostlinami, obohacují půdu o dusíkaté l. - C/ Patogenita (viz dole Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.nusl.cz/ntk/nusl-94... (external link - VSTUPY = celkové živiny: hnojiva (např. 6,7 kg N/t hnoje skotu), upravené kaly, symbiotická fixace dusíku (např. 240 kg N/ha ročně u jetele či vojtěšky, 80 kg N/ha u hrachu)- VÝSTUPY = živiny ve sklizených produktech: hlavní, příp. vedlejší produk Symbiotická fixace N 21 19 14 10 Ostatní vstupy 33 30 30 30 Celkové vstupy dusíku 189 129 123 128 Bilanční přebytek dusíku 96 49 50 61 Účinnost vstupů 49 % 62 % 59 % 52 % Zdroj: VÚRV, v.v.i. V souladu s metodikou OECD je v bilanční položce Odběr výnosem započítán podíl živin pouze ve skli

SNF definice: symbiotická fixace dusíku - symbiotic

Rozdíl mezi Symbiotic a Non Symbiotic dusík fixace

Multimediální učební texty z výživy rostli

1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 Využívaná z. p. (tis. ha) 4 306 4 282 4 250 3 768 3 629 Hospodářské vstupy, z toho: 437 243 202 233 252 minerální a organická hnojiva 232 73 76 101 120 statková hnojiva 184 151 112 121 124 symbiotická fixace N 21 19 14 11 10 Odběr plodinami, z toho: 264 225 193 208 216. Fixace vzdušného dusíku - leguminózy žijí v symbióze k bakteriemi Rhizobium -bakterie jsou specifické pro každý rod leguminóz -bakterie vytváří hlízky na kořenech a fixují dusík, který poskytují r.. Vzájemné vztahy rostlin, hub a jiných organismů: symbiotická fixace vzdušného dusíku, mykorhiza, endofytismus, lichenismus, symbiotické interakce s živočichy, parazitismus (hemi- a holoparazitické rostliny, fyto- a zoopatogenní houby), herbivorie a karnivori tvoří různé kolonie, shluky, případně i symbiotická společenstva s jinými organismy. Řadí se mezi ně převážně prokaryota (bakterie, archebakterie), ale patří k nim také např. plísně, kvasinky, některé řasy, •Fixace dusíku (Cyanobacteria, Rhizobium, Frankia

PPT - Minerální a organická výživa rostlin PowerPoint

Biologická fixace N (diazotrofie) •Pevně symbiotická - bakterie rodu Rhizobium - aktinomycety rodu Frankia - sinice rodů Nostoc, Anabaena •Volně symbiotická - bakterie (Azotobacter) i sinice • Asymbiotická (zcela volná Průměrná hodnota vstupů od roku 1991 do roku 2008 je 121 kg N/ha. Pokud se však započtou i ostatní vstupy (podle metodiky OECD tj. včetně spadů, nesymbiotické fixace N a vstupy v osivech či v sadbě) je přebytek dusíku 60 kg/ha a průměrné využití N rostlinami 60 %. V literatuře se uvádí využití pro N z hnojiv v rozsahu. projekt operaČnÍho programu vzdĚlÁvÁnÍ pro konkurenceschopnost zvyŠovÁnÍ exkluzivity vÝuky technologie tukŮ, kosmetiky a detergentŮ registraČnÍ ČÍslo cz.1.07/2.2.00/28.013 © 2004 - 2006 Vladimír Vinter Seznam základní použité literatury ADAMEC L. (2001): Ekofyziologické adaptace ponořených vodních rostlin Symbiotická fixace dusíku Close Window. Fabaceae Rhizobium C4 trávy Azotobacter Beijerinckia Arthrobacter Pseudomonas Aerobní respirace na membráně, Anabaena, Nostoc-mechy, kapradiny Medicagosativa. Nitrogenáza. N2 + 16 ATP + 8 e-+ 8 H+ 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 P

Video: Biotické a abiotické procesy fixace dusíku / Biologie

Edafon - Wikipedi

Fixace molekulového dusíku: - celosv ětov ě17,2 . 10 7 tun ro čně - energeticky velmi náro čný proces (pr ůmyslov ěHaber-Bosch ův proces - reakce molekulového dusíku s vodíkem p ři vysoké teplot ě(400-650 °C) a tlaku (150-400 atmosfér) v přítomnosti železa jako katalyzátoru Půda jako prostředí rostlin: složení půdy, humus, diferenciační pedogenetické procesy, diagnostické půdní horizonty, hlavní půdní typy České republiky, vliv půdní reakce na cévnaté rostliny, halofyty a jejich adaptace, příjem dusíku a fosforu cévnatými rostlinami, mykorhiza, symbiotická fixace vzdušného dusíku .zdroje dusíku pro rostliny: dusík půdní zásoby (0,1 - 0,2 %, to znamená 3 - 6 tun / ha ve 30 cm); symbiotická fixace - rostlina na sebe váže dusík a nechává ho v posklizňových zbytcích v půdě (vojtěška 150 - 300 kg dusíku na 1 hektar); nesymbiotická fixace - Azotobactor, Clostridium, Azospirillum, Sinice; v dešťových.

Bakterie vykazují širokou rozmanitost tvarů a velikostí, které se nazývají morfologie.Bakteriální buňky mají asi jednu desetinu velikosti eukaryotických buněk a jsou obvykle 0,5-5,0 mikrometrů.Pro oko bez pomoci je však vidět několik druhů - například, Thiomargarita namibiensis je až půl milimetrová dlouhá a Epulopiscium fishelsoni dosahuje 0,7 mm. Mezi nejmenší. Study of red clover (Trifolium pratense L.) genes regulating nitrogen fixation and nodulation proces Výživa rostlin a hnojení Půdní úrodnost Půdní úrodnost Zdravá půda je proto základním předpokladem pro růst a vývoj zdravých rostlin Půda má řadu funkcí: a)produkční funkce b)mimoprodukční (funkce filtrační, pufrační, transformační, je prostředím pro život organismů, nezanedbatelné jsou i její socio-ekonomické funkce) Výživa rostlin a hnojení 2. Příklady: obligátní symbiosa Termiti (Eutermes) - symbiotická protozoa až 60% hmotnosti termita. Nedovedou lignin, což je u termitů obecné, i když Reticulitermes naopak umí. částečná symbiosa terestrická Isopoda - pokusy s antibiotiky a následným krmením. asimilace rozložených metabolitů - chvostoskoci. Jsou jimi fixace vzdušného N 2, amonifikace, nitrifikace, denitrifikace a immobilisace. Fixace se uplatňuje jako symbiotická (nejvýznamnější příklad Rhizobium sp. a Fabaceae, přehled viz Vančura et Kunc 1989) či nesymbiotická (za účasti některých bakterií, sinic a hub). Tento důležitý proces je jedním z těch, na kterých.

Zentralbl. Mikrobiol. 147 (1992), 103-111 Gustav Fischer Verlag Jena [Research Institute of Crop Production, Praha 1), Apiculture Research Institute, Libcice nad Vltavoir, Coopera­tive Farm, Vraclav, CSFR] Rhizobia to Galega officinalis L. B. H. FRYDOVA 1) , D. JENCOVA 1) , M. Machova-) and J. DED3) With I Figure Key words: Rhizobia, Galega officinalis Summary The effectiveness of symbiosis. Závěry: 1/ Horní listy zásobují uhlíkem růstový vrchol, dolní listy transportují asimiláty do kořenů a kořenových hlízek. 2/ Existuje propojení mezi floémem a xylémem dopravujícím aminokyseliny (ureidy) transpiračním proudem Vertikální translokace asimilátů v rostlině lupiny jejímž jediným zdrojem dusíku byla. : výnosové schopnosti, vysoká kvalita (energie 5 - 5,5 MJ. / kg hmoty), hodnota vápníku: 0,7 %, fixace dusíku, vliv na půdní úrodnost, nezastupitelnost v osevním postupu, nehnojí se dusíkem (1 kg dusíku stojí 20 Kč), levná píce (2 - 3 krát levnější než jednoleté pícniny), dlouholetost, kořenový systém (prokypření. Saprofytizmus, parazitizmus. Symbiotická fixace molekulárního dusíku: symbioza nodulující, nenodulující a asociativní. Interakce rostlina x symbiont: signalizace a selektivní genová aktivace. Mykorhiza: typy a principy interakce rostlina x symbiont. 11. Generativní a vegetativní rozmnožování rostlin in vivo, příklady, typy a.

Nauka o lesním prostředí - Ekologie les

XXV Bohatší shrnutí kapitol XXV Koncepty a témata, jež spolu souvisejí XXV Rozsah a rozmanitost lekcí XXV Univerzální organizace xxvi Přidali jsme odborné expertizy předních vědců xxvi Přehled biologie a několik příkladů novinek obsažených v šesté edici xxvi Poděkování xxix Doplňky pro učitele xxxiv Doplňky pro. symbiotická rhizobia a některé sinice, a to proto, že jsou nadány schopností poutat vzdušný dusík. I když schopnost vázat vzdušný dusík není vlastností příliš rozšířenou, jsou uvedené organismy pro početně bohatý výskyt v pří­ znivém prostředí, důležitým činitelem. Chemická reakce, pomocí kterých tyt

Anabaena charakteristika, lokalita, reprodukce a výživa

Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá. Popis problematiky rozvíjí zejména v západní Evropě Examination has a form of a written test. Test is composed of 25 questions covering topics of all 13 lectures during the semester are classified by 4 points at the maximum Biologická fixace dusíku. bobovitých rostlin má totiž na kořenech hlízky se symbiotickými organismy. Biologická fixace dusíku, neboli diazotrofie, je schopnost některých prokaryotických organismů (bakterií včetně sinic) redukovat trojnou vazbu v molekule atmosferického dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny (amoniaku) Symbiotická fixace dusíku vyuzívá energii získanou fotosyntézou u rostlin k pemn N2 na NH3.Na této pemn se zúcastuje u nás v pevázné míe rod Rhizobium. Symbionti poutající N2 si opatují potebné sacharidy v bukách autotrofilních rostlin. Na kazdý gram dusíku obsazeného v aminokyselinách a amidech se v dob nejvtsí. Symbiotická fixace dusíku využívá energii získanou fotosyntézou u rostlin k přeměně N2 na NH3. Na této přeměně se zúčastňuje v převážné míře rod Rhizobium. Symbionti poutající N2 si opatřují potřebné sacharidy v buňkách autotrofních rostlin

JÁDRO •Kontrolní centrum •Uchovává a přenáší genetickou informaci (DNA a RNA) •Velikost v μm, závisí na buněčné aktivit 3 Bilance N v ČR ( ) VSTUPY v roce 2013 kg N/ha Minerální hnojiva, MH 94 Organická hnojiva, OH (hlavně digestát) 8 Statková hnojiva, SH (= produkce dusíku zvířaty, bez odpočtu ztrát, bez N ve stelivu) Symbiotická biologická fixace dusíku 9 Atmosférické depozice 22 Osivo, sadba 2 celkem kg N/ha minerální hnojiva produkce N zvířaty biologická fixace N kg N/ha vstupy 200. - cyklus dusíku: rostliny jej nemohou přijímat v plynné formě - FIXACE dusíku (bakterie - Rhizobium, cyanobakterie - Anabaena, Nostoc, Spirulina) => přeměňují N2 na citráty a nitrily - symbiosa s rostlinami - denitrifikační bakterie - opačný proces (kolonizují-li půdu, stane se neúrodnou) - biotechnologi Tab . 26 Fixace dus íku u různých plodin (v kilogramech . dusíku na hektar za rok) (P odle Werner 1 992) Rostlina Min. - max. Průměr. čočka 5 0-150 80. Rovnice 3 Symbiotická.

Výběr meziplodin - Technologie pěstování - Meziplodiny

Jeho symbiotická spolupráce všech osídlenců a nás samých. A když součinnost zklame a střevo se rozestůně, stůně tím velký kus člověka. Jak si pomoci? Fyzicky určitě tak, že dbáme o správnou životosprávu: respektování biologických hodin, pitného režimu, nepřekombinování jídel na jednom talíři, akceptování. Energetický metabolismus _ P ř F UK_LS 2014. Asimil áty a jejich transport v rostlině. Jiří Šantrůček Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta JU , České Budějovice lab. B353; e-mail: jsan @umbr.cas.cz. Tvorba a transport asimilátů. Energetický metabolismus _ P ř F.. 2 FYZIOLOGIE ROSTLIN studuje životní úkony (procesy) probíhající v rostlinách. Zahrnuje zejména: problematiku růstových a vývojových procesů, včetně jejich vnitřní a vnější regulace. problematiku příjmu a využívání vnějších zdrojů hmoty a energie (záření, oxid uhličitý, voda, minerální živiny) v metabolických procesech, problematiku vzájemných vztahů.

DUSÍKATÁ HNOJIVA Moje hnojiv

Výroční členská schůze - . mo Črs Žleby. 2012. 120 let od založení 1892- 2012. finanční zpráva za rok 2011 Zdroj (source) Syntéza škrobu (v chloroplastech a sacharózy (v cytoplasmě) jsou pochody, které soutěží o triózo fosfáty: když je koncentace ortofosfátu (Pi) v cytoplasmě vysoká, triózofosfáty se transportují ven z chloropla- stů v přísném stechiometri ckém poměru za Pi, který jde dovnitř. V cytoplasmě se tak může syntetizovat sacharóza

 • Nitrooční čočky hrazené pojišťovnou.
 • 1 5 hand sword.
 • Hanuš lamr snubní prsteny.
 • Verše k narozeninám.
 • Barva očí test.
 • Pennsylvania economy.
 • Samoa dovolená.
 • Bloody blue tattoo.
 • Pocty obeznych minci.
 • Pořad riskuj archiv.
 • Tvarohový koláč s pudinkem.
 • Alza kontakt vedení.
 • Bile palubky v interieru.
 • 561 aetr.
 • Geocentrum recenze.
 • Tuning hran lyzi.
 • Pages for windows download.
 • Jak často jíst avokádo.
 • Gangy new yorku obsazení.
 • Pro a proti ve vztahu.
 • O kratkosti zivota seneca.
 • Sdh darkovice.
 • Kamionaci.
 • Rhododendron prodej.
 • Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu.
 • Časopis geografie citace.
 • Ireland independence.
 • Ipad konektor.
 • Punčocháče s puntíky.
 • Gastroenterologie celiakie.
 • Share your desktop online.
 • Dětská židle k psacímu stolu pro prvňáčka.
 • Kebap.
 • Škoda yeti 1.4 tsi recenze.
 • Množivý reaktor.
 • Megapixel canon 5d mark iii.
 • Dort pavlova praha.
 • Zabery ufo.
 • Alergie na slzy.
 • Jak vypálit písničky na cd.
 • Doména význam slova.