Home

Dokazování v trestním řízení

DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PRÁVNÍ, KRIMINOLOGICKÉ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY Věra Kalvodová, Milana Hrušáková a kolektiv. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS _____ IURIDICA Editio Scientia vol. 539. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. V úvodních částech analyzuje způsoby dokazování v průběhu trestního řízení z několika odlišných hledisek. Dále jsou definovány základní pojmy a teoretická východiska dokazování v trestním řízení Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu V úvodu se autoři zabývají pojmem spravedlivého procesu jako základním východiskem dokazování v trestním řízení. Druhá část monografie pojednává o základních zásadách dokazování v trestním řízení, předmětu dokazování, povinnosti dokazovat, či o otázce, zda lze v trestním řízení hovořit o důkazním. Anotace: Tématem této rigorózní práce je Dokazování v trestním řízení -plody z otráveného stromu. Cílem práce je představit různé pohledy na možnost použití důkazů, které byly získány na základě jiného nezákonného důkazu, před soudem

PPT - DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PowerPoint Presentation

Dokazování v trestním řízení

ÚS: K použitelnosti odposlechů při dokazování v trestním řízení Analytická právní věta Pokud důkaz, resp. informace o něm obsažená, nebyl získán co do jednotlivých dílčích komponentů (fází) procesu dokazování procesně přípustným způsobem, musí být soudem vyloučen z předmětu úvah směřujících ke. Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.. Trestního řízení se vedle orgánů činných v trestním.

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na

Dokazování v občanském soudním řízení. V občanském soudním řízení mají všechny strany sporu důkazní povinnost, musí tedy k prokázání svých žalobních tvrzení navrhovat důkazy (tzv. unést důkazní břemeno).O tom, které z nich se provedou, rozhoduje soud, navíc v nesporných řízeních musí provést i jiné, než které jsou navrženy, pokud je to nutné k. Dokazování v trestním řízení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o. Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o.

Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení. Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního řízení dobře znali postavení znalce a očekávání od znaleckého dokazování v tomto typu řízení. Publikace má význam nejen teoretický, ale. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces, Leges, Praha 2018, str. 233 a násl. Srov. Rozhodnutí ESLP Fausciana proti Itálii, kde konstatoval, že není možné odepřít obviněnému právo jen z důvodu toho, že národní úprava umožňuje založit rozhodnutí na výpovědích posléze. Dokazování v trestním řízení, aneb co může sloužit jako důkaz? Státní zástupce v přípravném řízení vykonává zejména dozor nad opatřováním důkazů ze strany policejního orgánu. Ten některé důkazy ani nemůže opatřit bez povolení či bez vědomí státního zástupce a bez spolupráce s ním. Tak je to zvláště. HLAVA PÁTÁ DOKAZOVÁNÍ § 89 Obecné ustanovení (1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních.

Dokazování v trestním řízení - plody z otráveného stromu

středky v trestním řízení. V souladu s tím, lze výklad v knize rozdělit na část obecnou (kapitoly I a II) a zvláštní (kapitoly III až IX), přičemž obecná část zahrnuje zejména teorii důkazu a informace, vymezení základních pojmů dokazování a analýzu procesu dokazování v trestním řízení. Kapitola I s znaleckého dokazování v trestním řízení a teorie kriminalistické expertizy. Praha: Univerzita Karlova, 1971, s. 47 - 48, 103 - 107. 7 Blíže ke znaleckému zkoumání/dokazování a postavení znalce v trestním řízení in Fryšták, M., Krejčí, Z. Postavení znalce v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita 1 dOkAzOvání v treStním řízení Dokazování je vedle rozhodování nejdůležitější procesní činností orgánů činných v trestním řízení, protože umožňuje zjistit skutkový základ pro jejich rozhodování a pro další postup tak, aby mohl být splněn účel trestního řízení uvedený v § 1 tr. řádu. Představuje. Dokazování v trestním řízení je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož účelem je umožnit těmto orgánům poznání skutečností důležitých pro jejich rozhodnutí, vyhledat důkazy o nich, důkazy provést a zjištěné poznatky procesně zajistit, prověřit a zhodnotit

Popis: Kolektivní monografie se zaměřuje na právní, kriminologické a kriminalistické apekty dokazování v trestním řízení. Využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické V úvodu se autoři zabývají pojmem spravedlivého procesu jako základním východiskem dokazování v trestním řízení. Druhá část monografie pojednává o základních zásadách dokazování v trestním řízení, předmětu dokazování, povinnosti dokazovat, či o otázce, zda lze v trestním řízení hovořit o důkazním břemenu

Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení

 1. ologické a kri
 2. alistické aspekty (Proof in cri
 3. základní zásady dokazování v trestním řízení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 4. alistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kri
 5. Dokazování v trestním řízení. Doklady vztahující se ke zboží Důkazní prostředky v trestním řízení. Důkazní teorie. Důkazy v řízení.

Znalci se často podílejí na dokazování v trestním řízení a přispívají k němu svými odbornými znalostmi, avšak běžně jsou osobami jen s určitými znalostmi práva. A proto je publikace určena především znalcům, neboť přispívá k posílení širších kompetencí znalců. Z recenze doc. Ing. Roberta Kleduse, Ph.D. Dokazování v daňovém řízení hraje nezastupitelnou úlohu. Je tomu tak proto, že daňové řízení představuje soubor nejrůznějších dílþích taktických postupů, které v koneþném souhrnu formují výslednou vítěznou strategii úastníků řízení. V daňovém řízení, a nejen tam, velmi asto nepostaþuje pouze mít pravdu Podobné jednotky. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty / Hlavní autor: Kalvodová, Věra, 1965- Vydáno: (2015) Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze / Hlavní autor: Zaoralová, Petra Vydáno: (2018 Abstract: Rigorózní práce se snaží analyzovat dokazování v průběhu trestního řízení z několika odlišných hledisek. První část je věnována krátkému historickému exkurzu, který má ukázat, jak se dokazování v trestním procesu vyvíjelo v české právní historii Kolektivní monografie se zaměřuje na právní, kriminologické a kriminalistické apekty dokazování v trestním řízení. Využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické

Kniha: Znalecké dokazování v trestním řízení Knihy

Všechny informace o produktu Kniha Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces - Jiří Jelínek, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces - Jiří Jelínek Vytváříme knižní království s širokou nabídkou knižních titulů od mnoha nakladatelů. Osobní odběr zdarma, rychlé doručení a trochu toho srdíčka navíc Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých.. Kupte knihu Dokazování v trestním řízení (Jiří Jelínek) s 21 % slevou za 746 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů

Znalecké dokazování v trestním řízení KNIHCENTRUM

V závěru této fáze orgán činný v trestním řízení: Zahájí trestní stíhání a následuje fáze vyšetřovací. Nezahájí trestní stíhání z důvodu: odevzdání věci příslušnému orgánu, např. k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, nebo ke kázeňskému či kárnému řízení Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces Metropolitní univerzita Praha Finále MS 2010 v hokeji Rusko - Česko - Duration: 2:12:55. Roman Švarc 600,516 views

Dokazování v trestním řízení The owner of this website processes the cookies required for the functionality of the website, analytical purposes and marketing. More informatio V oblasti dokazování je používána řada specifických pojmů, institutů a výkladových pravidel. Ty umožňují orgánům činným v trestním řízení a dalším subjektům, které se na něm podílejí, přesně vymezit i omezit jejich účast na tomto procesu, na straně druhé také stanovit konkrétní aktivity, které proces.

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Jiří Jelínek. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha ( pevná vazba ) Skladem 1 ks; Doručení ZDARMA od 1699 Kč, ve čtvrtek 10.12. u Vás doma. Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení. Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního řízení dobře znali postavení znalce a očekávání od znaleckého dokazování v tomto typu řízení. Publikace má význam nejen teoretický, ale. Daňové řízení: provedení důkazů získaných v trestním řízení; zásada bezprostřednosti dokazování k § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č Právo činit návrhy na doplnění dokazování(v řízení před soudem) Poškozený má právo činit návrhy na doplnění dokazování. Návrh lze učinit písemně či ústně do protokolu u příslušného orgánu činného v trestním řízení. Právo nedat souhlas s trestním stíháním, příp. vzít učiněný souhlas zpět. (2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem.

Znalecké dokazování v trestním řízení Wolters Kluwer ČR

 1. § 10 - Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Oddíl třetí - Některé zvláštní způsoby dokazování § 104a - Konfrontace § 104b - Rekognice § 104c - Vyšetřovací pokus § 104d - Rekonstrukce § 104e - Prověrka na místě.
 2. Porovnání cen produktu Jelínek Jiří - Dokazování v trestním řízení -- v kontextu práva na spravedlivý proces s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi
 3. Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci s tématem Vybrané problémy dokazování v trestním řízení zpracoval samostatně, a že jsem vyzn
 4. Co se týká práv v trestním řízení, poškozený má právo nahlížet do spisu a činit návrhy na doplnění dokazování, může se zúčastnit hlavního líčení a sjednávání dohody o vině a trestu a veřejného zasedání, ve kterém se jedná o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu, a před skončením trestního.

ÚS: K použitelnosti odposlechů při dokazování v trestním

dc.contributor.advisor: Kraus, Otto: cze: dc.contributor.author: Šilerová, Lenka: dc.date.accessioned: 2007-09-30T12:42:59Z: dc.date.available: 2007-09-30T12:42:59 Leges Dokazování v trestním řízení - Jelínek Jiří . Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení.Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu 2. Dokazování v trestním řízení 2.1 Pojem dokazování Dokazováním se v procesním právu zpravidla rozumí zákonem upravený postup orgánů þinných v trestním řízení, jehož cílem je zjištění skuteností rozhodných pro trestní řízení. Dokazování je duševní þinností zahrnujíc

Lubor Ludma pokračuje v institutech trestního práva procesního a po institutu vazby se dnes věnuje zvláštnímu způsobu dokazování v trestním řízení zvanému rekognice. Rekognice je samostatnou metodou kriminalistické identifikace, spočívající v tom, že osoba v souvislosti s vyšetřováním trestného činu znovu poznává. 9. Dokazování v trestním řízení [[- vývoj dokazování - ve středověkém českém TP procesním byly důkazy označovány jako průvody (prostředky průvodní) = patřily sem boží soudy (ordály), přísaha; postupně se vedle nich objevují důkazy listinou a osobní svědectví = měly subjektivně-formální povahu - nešlo o důkaz skutkového stavu, ale jen o otázku vin (1) Dokazování je postup orgánů činných v trestním řízení za zákonem vymezené součinnosti stran, jehož účelem je zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí Dokazování v trestním řízení. Kdo napsal knihu Dokazování v trestním řízení? Autorem je Jan Chmelík, Eduard Bruna. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih 679 Kč Dokazování v trestním řízení | Jiří Jelínek . Dokazování v trestním řízení | Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení.Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci.

Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení II - Coggle

Následoval příspěvek s názvem Dokazování viny v českém trestním řízení, v němž prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc., Univ. Priv. Prof, místopředseda Ústavního soudu České republiky a člen katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, seznámil posluchače s historickými přístupy k pojmu. Znalci se často podílejí na dokazování v trestním řízení a přispívají k němu svými odbornými znalostmi, avšak běžně jsou osobami jen s určitými znalostmi práva. A proto je publikace určena především znalcům, neboť přispívá k posílení širších kompetencí znalců..

Dokazování v trestním řízení : trestněprávní a kriminalistické aspekty / Hlavní autor: Chmelík, Jan, 1952- Vydáno: (2018) Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze / Hlavní autor: Zaoralová, Petra Vydáno: (2018 Dne 22.1.2016 se advokát v Olomouci JUDr. Lubor Ludma zúčastnil odborného semináře o znaleckém dokazování v Brně. Téma semináře pořádaného Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity bylo znalecké dokazování, znalecký posudek a jeho význam v trestním řízení (přednášel Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. z katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy. postačující, přibere orgán činný v trestním řízení a v řízení před soudem předseda senátu znalce. Je-li třeba vyšetřit duševní stav obvině-ného, přibere se k tomu vždy znalec z oboru Posuzování duševního stavu v trestním řízení a poskytování psychiatrické péče MUDr. Jiří Švarc, Ph.D

PPT - Z ákladní pojmy teorie etiky PowerPoint PresentationRozsudek: Zneužitá — Česká televize

Znalci se často podílejí na dokazování v trestním řízení a přispívají k němu svými odbornými znalostmi, avšak běžně jsou osobami jen s určitými znalostmi práva. A proto je publikace určena především znalcům, neboť přispívá k posílení širších kompetencí znalců. Nakladatelská anotace Kompletní technická specifikace produktu Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces - Jiří Jelínek a další informace o produktu Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód; Dlouhodobá do 2025-07-0

Dovolání v trestním právu je mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování.Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové. Jako příklad lze uvést situaci, kdy by obviněnému byl v trestním řízení uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 5 let a k tomu mu ve správním řízení hrozila za jiný skutek pokuta ve výši 1 000 Kč v rámci řízení o přestupku

Hledáte Leges Dokazování v trestním řízení - Jelínek Jiří? HLEDEJCENY.cz nabízí Leges Dokazování v trestním řízení - Jelínek Jiří od 551 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Tyto dvě zásady se nalézají v odstavci (5) § 2 Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí

Dokazování vede zásada materiální pravdy spočívající v tom, že orgány činné v trestním řízení musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav bez důvodných pochybností. S ní se pojí zásada vyhledávací, kdy orgány činné v trestním řízení musí zjišťovat skutečnosti právně významné i bez návrhu stran Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Co se týká práv v trestním řízení, poškozený má právo nahlížet do spisu a činit návrhy na doplnění dokazování, může se zúčastnit hlavního líčení, sjednávání dohody o vině a trestu a veřejného zasedání, ve kterém se jedná o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením trestního. Znalecké dokazování v trestním řízení / Marek Fryšták Author: Fryšták, Marek, 1974- (Author) Issue: Vydání první Publication: Praha : Wolters Kluwer, 2019 Scope: xi, 112 stran ; 24 cm Country: Czech Republic Language: Czech Edition: Právní monografie: Note Právní stav publikace je k 1.3.2019--Rub titulní stránk Policejní rada a státní zástupce jsou orgány moci výkonné a jejich úkolem v trestním řízení je vedle shromažďování informací o tom, že se zřejmě stal trestný čin, především zajišťování základních důkazů a dalších podkladů, které v pozdější fázi řízení mohou být použity pro dokazování trestné činnosti před soudem

Vstup státního zastupitelství do civilního procesu a jehoPPT - NÁZEV: Zelenina ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍINFOPrávo Evroé unie - 2

Formuláře pro dokazování v občanských nebo obchodních věcech. směrnice o právu na informace v trestním řízení a ; směrnice o právu na přístup k obhájci a o právu na komunikaci v případě zbavení osobní svobody; Tyto stránky spravuje Evroá komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat. Obhajoba v trestním řízení. Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich OBHAJOBĚ, vypracujeme strategii OBHAJOBY včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují Orgán činný v trestním řízení i bez návrhu opraví zřejmé nesprávnosti týkající se výše určeného svědečného. Varianta II: (3) Výši svědečného určí zpravidla ihned po uplatnění nároku na svědečné ten, kdo svědka nebo jinou osobu uvedenou v odstavci 2 předvolal, a v řízení před soudem předseda senátu Jestliže projednávají orgány činné v trestním řízení (v počátečním stadiu je to Policie České republiky) trestní věc, v níž druhý občan je z povahy věci poškozeným (byla mu např. odcizena určitá částka, byl předmětem podvodu, bylo mu ublíženo na zdraví) - a to bez ohledu, zda podal trestní oznámení, či. Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech / Vydáno: (2018) Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty / Hlavní autor: Kalvodová, Věra, 1965- Vydáno: (2015 Orgán činný v trestním řízení je název používaný trestním řádem pro státní orgán, který provádí úkony trestního řízení. Jsou hlavními složkami trestního řízení. Pečují o zákonnost trestního řízení, správné a řádné dokazování, vyhledávají pachatele trestného činu

 • Seo title moz.
 • Savanova kocka.
 • Jbl charge 3 akce.
 • Mezinárodní řidičský průkaz usa.
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy 2 díl.
 • Jaroslav seifert knihy.
 • Ayahuasca recept.
 • Barvy pro tamponový tisk.
 • Goji listy.
 • Mořská houba menstruace.
 • Linecký koláč s jablky na plech.
 • Chlamydie léčba.
 • Joel edgerton warrior.
 • Bez laktozy.
 • Aby boty v zime neklouzaly.
 • Tommen baratheon age.
 • Dodge challenger hellcat wiki.
 • Hexavakcína.
 • Broumovské stěny autem.
 • Trampolína 366 mountfield.
 • Tloušťka papíru.
 • Cesta odpovědné společnosti.
 • Citáty o plyšových medvídcích.
 • Jak funguje wix.
 • Dančí maso recepty.
 • Tělo fotoaparátu.
 • Průtoková uv lampa.
 • Vnitřnosti kapra.
 • Rakouská jezera na kole.
 • Jak utěsnit septik.
 • Rakovina kostí diskuze.
 • Acer palmatum wilson's pink dwarf.
 • Plastic bag.
 • Tesseract captain marvel.
 • Blackberry 2017.
 • Kernův test školní zralosti.
 • Indiánský horoskop 2019.
 • Kamionaci.
 • Basketbalové míče jordan.
 • Zeman rakovina.
 • Granate apple.