Home

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie - bakalářský kurz (J. Novák a kol., VŠCHT Praha 2005) Pro předmět Fyzikální chemie I: Skripta obsahují úvodní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky, termodynamika směsí), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh. Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu

chemie II) pro dvousemestrální základní kurs fyzikální chemie. Obsah je však přizpůsoben nové struktuře studia. Skripta Fyzikální chemie - bakalářský kurz pokrývají tradiční témata základního kurzu fyzikální chemie (vyjma částí zabývajících se strukturou atomů a molekul, jevy na fázových rozhraních a. Obsahově jsme se řídili sylaby Fyzikální chemie I. a Fyzikální chemie II. tak, jak jsou přednášeny v základním kurzu na VŠCHT Praha. Rozsah je poněkud širší, ne vše, co zde najdete, se vyžaduje u zkoušky.Najdete v něm přesná vymezení pojmů, definice důležitých veličin a řadu vztahů s uvedením podmínek jejich. Od akademického roku 2019/20 otevíráme nový bakalářský program Fyzikální a výpočetní chemie, který nabízí progresivní a atraktivní spojení chemie a výpočetní techniky. Přihlašovat ke studiu se můžete až do 31. března 2019 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce, rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a.

Skripta (lokální menu) - vscht

 1. Fyzikální vlastnosti [upravit | editovat zdroj] Voda je bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a bez zápachu. Bod tání je 0°C, bod varu 100°C , což jsou základní body Celsiovy teplotní stupnice. Hustota se od 0°C do 3,98°C zvyšuje, poté s vzrůstající teplotou klesá. Při snižování teploty dochází opět k poklesu hustoty.
 2. Fyzikální chemie - aplikuje fyzikální metody a poznatky na řešení chemických problém ů, výsledky zpracovává pomocí matematických postup ů a formuluje obecné záv ěry, často pomocí matematických vztah ů. Biochemie - zkoumá chemické složení organizm ů a jejich metabolizmus. Chemie životního prost ředí - studuje z.
 3. Zdeněk Slanina (* 1948), profesor fyzikální chemie v Pacifiku Miroslav Smotlacha (1920-2007), potravinářský chemik a mykolog Jan Staněk (1828-1868), první český řádný profesor chemie (od r. 1863

Katedra fyzikální chemie

 1. S hlubokým zármutkem vás informuji o úmrtí našeho vysoce respektovaného a milovaného kolegy, Antonia Lucianettiho. Po krátké a zákeřné nemoci nás navždy opustil 19. listopadu 2020 v italském Bergamu ve věku 55 let
 2. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského znovu mezi nejlepšími. Vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského JSOU na cestě k procesům vedoucím k hojení ran či buněčné smrti. Týmy prof. Slavíčka a dr. Fedora získaly prestižní Expro grant
 3. Fyzikální chemie. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze tří specializací: Biofyzikální chemie, Fyzikální chemie nebo Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur. Specializace Biofyzikální chemie
 4. Učebnice Fyzikální metody organické chemie shrnuje metody, které jsou v Evroém lékopisu. Metody jsou uspořádány podle vlivu elektrických a magnetických polí a elektromagnetického vlnění na molekuly látek
 5. Online skripta Fyzikální chemie URL. Online učební text vydaný VŠCHT Praha využijte ke studiu předmětu fyzikální chemie a to v rozsahu dle osnovy a sylabu předmětu. Textová verze skript Fyzikální chemie URL. Další studijní literatura URL. Cvičení: příklady
 6. Fyzikální chemie I X Skripta. interaktivní verze (3.2 MiB) verze pro tisk (2.4 MiB) X Sbírka úloh. verze pro tisk (1.6 MiB) chyby v této sbírce; Příklady a úlohy z fyzikální chemie I (J. Novák a kol., 2000) Příklady a úlohy z fyzikální chemie II (J. Novák a kol., 2002) řešené příklady ze starších sbírek; Ostatní.
 7. Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad) Nevěčná, T.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, Olomouc 1994; Alternativní výukový zdroj (v angličtině) TMP Che

 1. Zahrnuje v sobě celou oblast fyzikální chemie tak, jak je přednášena v základních kurzech, a obsahuje desítky příkladů k probírané látce na odstupňovaných hladinách obtížnosti. Výhodou pro soustavné studium je zařazení kontrolních otázek, pomocí kterých si student může otestovat stupeň zvládnutí látky
 2. Podrobnější informace v dokumentu Instrukce ke zkoušce z fyzikální chemie viz. níže. Osnova přednášek: 1. Vymezení předmětu. Základní principy fyzikální chemie. Fyzikální a chemické vlastnosti látek. 2. Podstata a chování látkových soustav - plyny
 3. Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v základním a specializovaném studiu. Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické se významně podílel.
 4. Fyzikální chemie je obor, který využívá poznatků fyziky a chemie k popisu nejběžnějších makroskopických jevů na molekulární úrovni. Ať už jde o vysvětlení jednoduchých otázek jako například: Proč taje led? nebo Které látky a proč zrovna ony vedou proud? tak i složitějších nejasností jako: Kdy začíná a.
 5. Modernizace přístrojového vybavení laboratoře cvičení z fyzikální chemie, zlepšení dostupnosti výpočetní techniky mj. díky vybudování počítačové učebny pro studenty chemie, inovace některých osvědčených úloh a v neposlední řadě doplnění o řadu nových úloh byl
 6. Fyzikální chemie makromolekul Biofyzikální chemie Fotochemie a živé soustavy Fyzikální chemie koloidů a biopolymerů Numerické metody ve fyzikální chemii Základy programování. Další přednášky z PGS a magisterského programu Přírodovědecké fakulty UK, jiných fakult UK (např
 7. ut to zjistíte. Spustit test . Inzerce. Inzerce. TIP. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze.

Ústav fyzikální chemie - Ústav fyzikální chemie

Fyzikální chemie I [N403011] VŠCHT v Praze Archiv ZIP (88.52 MB) 20. 1. 2020. Zkouškový test - leden 2020. Celý, čitelný a opravený. Jeden z nich, s názvem ADORable catalysts, získal prof. Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Předložený projekt je zaměřen na syntézu nových typů porézních katalyzátorů netradičními metodami a jejich využití pro vysoce selektivní přeměny organických molekul

O ústavu Ústav fyzikální chemie J

Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení C4020 Fyzikální chemie II) &&! NOWANY ( C4660 Fyzikální chemie I, C4020 Fyzikální chemie II) Základní znalosti z vysokoškolské obecné chemie a matematiky (obsaženo v předmětech: C1020, M0001) Omezení zápisu do předmětu Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory. Mateřské obory/plány. Chemie se zaměřením na. Organická chemie-% Analytická chemie-% Fyzikální chemie-% E-shop; O nás; Koho hledáme; Faq; Obchodní podmínky; Zpracování osobních údajů.

Fyzikální chemie - Pavel Klouda . Hodnocení produktu: 0%. Základní učebnice pro výuku fyzikální chemie na středoškolské úrovni. Učebnice je doplněna řadou řešených příkladů a cvičení.. Učebnice pro třetí ročník chemických oborů SPŠ a.. Podrobnější informace v dokumentu Organizace cvičení z fyzikální chemie viz. níže. Průběh a hodnocení zkoušky: Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, ve kterém budou otázky, na něž budou studenti odpovídat. Počet otázek je 5 až 15 Fyzikální chemie. Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie.Využívá poznatky a metody chemie, fyziky, elektrochemie a kvantové mechaniky pro zkoumání makroskopických vlastností látek na molekulární úrovni. Např. změny teploty nebo tlaku v systému dává do vztahu s interakcemi mezi atomy a molekulami.. FYZIKÁLNÍ CHEMIE SE ZABÝVÁ

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie.Využívá poznatků a metod chemie, fyziky, elektrochemie a kvantové mechaniky pro zkoumání makroskopických vlastností látek na molekulární úrovni. Např. změny teploty nebo tlaku v systému dává do vztahu s interakcemi mezi atomy a molekulami fyzikální chemie. Jsou to např. teplota, tlak, objem, složení systému, entalpie, entropie... K jednoznaþnému popisu systému potřebujeme znát urþitý poþet vlastností. Poet těchto vlastností závisí na složitosti soustavy; þím složitější, tím větší poet vlastností k jeho úplnému popisu Fyzikální chemie - Elektrochemie heterogenních soustav Reverzibilní elektrody Reverzibilní elektrody představují heterogenní elektrochemický systém, kde na fázovém rozhraní dochází k ustavení rovnováhy redukčně oxidačního (redox) děje mezi dvěma oxidačními formami elektroaktivní částice

V této části výuky chemie je seznámení s pojmem chemická rovnice pro žáky pouze informační. Učivo chemické rovnice bude probíráno později. Na tyto snímky navazuje snímek připomínající pojem fyzikální děj, jehož cílem je pochopení rozdílu mezi fyzikální a chemickým dějem a propojení se znalostmi z fyziky Společná práce českých, španělských a švýcarských vědců, kterou publikoval tento týden časopis Nature Nanotechnology, představuje nový přístup k vývoji nekovových vodičů využitelných v solární energetice, optických technologiích či nanoelektronice FYZIKÁLNÍ CHEMIE SE ZABÝVÁ: 1. Tuhými látkami, kapalinami a plyny, změnami skupenství, jejich příčinami ve vztahu k struktuře látek. 2. Fyzikální a chemickou strukturou látek, jejich částicemi a vazbami 3. Strukturou atomu a jejím významem ve struktuře látek 4 Pokročilé praktikum z fyzikální chemie . Návod k úloze Kapilární zónová elektroforéza Okruhy otázek ke státní bakalářské zkoušce - část chemie pro učitelské obory. Analytická chemie, anorganická chemie, biochemie, fyzikální chemie, organická chemie Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru fyzikální chemie. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití fyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech fyzikálně-chemického výzkumu, ale prakticky ve všech chemických oborech nebo oborech příbuzných

Seznam českých chemiků - Wikipedi

Fyzikální chemie se zabývá studiem vlastnosti souborů molekul a látek a termodynamických a kinetických procesů v komplexních soustavách. K tomu využívá moderní fyzikálně chemické metody výzkumu a teoretické přístupy založené na kvantově chemických výpočtech a modelech, vycházejících z obecných fyzikálně. Fyzikální chemie 5. Rozvrh na zimní semestr 2020/2021: Rozvrh není připraven Rozvrh na letní semestr 2020/2021: Rozvrh není připraven Předmět je součástí následujících studijních plánů: Jaderná chemie (volitelný předmět) Platnost dat k 8. 11. 2020. Vybrané kapitoly z fyzikální chemie Recenze: doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. Název: Vybrané kapitoly z fyzikální chemie Autor: Kristina Peřinová, Lenka Řeháčková Vydání: první, 2013 Počet stran:xx Náklad: xx Studijní materiály pro studijní obor Chemické a environmentální inženýrství v rámc Obor: Fyzikální chemie Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná. Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost

Fyzikální chemie — Reakční kinetika, Ideální plyn, Spektrofotometrie, Základy termodynamiky, Infračervená spektroskopie, Skupenství a fázové přeměny. Rychlokurz chemie — Rychlokurz chemie. Obsah dostupný na české Khan Academy. Úvod do studia chemie na FSv, základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách, základní chemické zákony. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Katedra chemie FP TUL Stránka 6/45 Odměrné baňky širokohrdlé podle ČSN ISO 1042 (1999) Jmenovitý objem Vnitřní průměr hrdla Největší dovolená chyba objemu ±[ml] [ml] [mm] Třída A Třída B 5 9 ±1 0,040 0,08

Fyzikální vlastnosti: Se stoupajícím počtem uhlíků stoupá teplota tání a varu (viz následující tabulka). Na počtu uhlíků jsou závislé skupenství alkánů. Alkány, které obsahují 1 až 4 uhlíky jsou látky plynné, alkany které obsahují 4 . 15 uhlíků jsou kapaliny a alkány s více než 15 uhlíky jsou pevné látky Fyzikální chemie je prostě pro mě strašák a nikdy jsem tomuto předmětu nepřišla úplně na chuť, ale chápu, že to někoho může bavit. Ovšem, pokud hledáte učebnici, která vám naprosto postačí ke studiu na vysoké škole, tak si rozhodně pořiďte tuhle Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, termochemie. (K144) 30.9.2020 3. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení, přítomnost. Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč fyzikÁlnÍ chemie autoŘi: peter atkins, julio de paula vydala vysokÁ Škola chemicko-technologickÁ(vŠcht),praha 2013 isbn 978-80-7080-830-6 ČeskÉ vydÁnÍ poČet stran:944 pŘeklad kolektiv pŘekladatelŮ pevnÁ vazba stav knihy je vÝbornÝ jako novÝ a cena pouze podle dohody., prodám, na prode

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni Absolventa lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v oboru Fyzikální chemie, který na základě svých znalostí matematiky, fyziky a chemie je schopen tvůrčím způsobem samostatně pracovat a řešit složité vědecko-výzkumné úkoly Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube PRAKTIKUM Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE Praktikum začíná v 1. týdnu informativní schůzkou Zařazení studentů do skupin v ak.r.2011/2012; Základní informace pro studenty učitelských obor C4660 Základy fyzikální chemie &&! C4020 Pokročilá fyzikální chemie &&! NOWANY ( C4660 Základy fyzikální chemie, C4020 Pokročilá fyzikální chemie) Omezení zápisu do předmětu Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory. Mateřské obory/plány. Chemie se zaměřením na vzdělávání (program PřF, B-FY

Fyzikální chemie-- autor: Atkins Peter Užitečné fyzikální tabulky pro ZŠ a víceletá gymnázia-- autor: Smolová Marcela Fyzikální terapie-- autor: Poděbradský Jiří, Poděbradská Radana Breviář z fyzikální chemie-- autor: Malijevský Anatol, kolektiv Fyzikální chemie-- autor: Novák Jose Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. Pouchlý Julius. Fyzikální chemie polymerů. Koncepce předmětů biofyzika, fyzikální chemie a matematika je volena s ohledem na návaznost dalších předmětů přednášených na fakultě. Studenti získávají kromě nezbytných obecných znalostí i rozsáhlejší výklad těch partií, které jim slouží k pochopení matematického aparátu a fyzikálních, resp. fyzikálně.

Domov FZ

About the Institute J

Fyzikální chemie PŘÍRODOVĚDCE

fyzikální chemie (25) physical chemistry (25) Zobrazeno 1 - 10 z 25 pro vyhledávání: 'fyzikální chemie' Řazení podle relevance od nejnovějšího od nejstaršího podle autora podle názv Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 1 062 pro vyhledávání 'fyzikální chemie' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. Rezervace nejsou možné. Výpůjčky budou prodlužovány automaticky. Za dobu uzavření knihovny se nenačítají pokuty

Vyhledávání: fyzikální chemie Doporučená témata mezi výsledky: anorganická chemie fyzikální chemie (26) organická chemie (8) chemie (6) inorganic chemistry (5) physical chemistry (5) více organic chemistry (4). Navazující magisterské studijní programy jsou ve strukturované podobě studia další studijní etapou na naší fakultě. Navazují na tříleté bakalářské studium a délka studia je zde dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D Fyzikální chemie - Laboratoř Jaroslava Heyrovského Tato odborná sekce byla zařazena do TKM ve školním roce 2017/2018 jako reakce na spolupráci s UFCH Jaroslava Heyrovského AV ČR. Tato spolupráce vznikla na základě účasti TKM na akci Dny vědy, kterou každoročně pořádá AV ČR

Fyzikální chemie Knihy

Jsou rozšířením skript Fyzikální chemie I - bakalářský kurz o nová témata a poskytují širší teoretický výklad fyzikálně chemických principů využívaných v inženýrské praxi. Fyzikální chemie - Josef Novák a kol. od authora Josef Novák a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz. Fyzikální chemie Jak napovídá už sám název, fyzikální chemie je univerzálním vědním oborem na rozhraní chemie a fyziky. Jde o respektovaný obor, jehož metody se uplatňují při řešení nejrůznějších chemických problémů v teorii i praxi Fyzikální chemie - příklad Zobrazit bez stromu | | 4 nové odpovědi. Epandaa | 6. 11. 2019 11:52 | Dobrý den, Ve fyzikální chemii momentálně bereme dvousložkové soustavy. Ačkoliv jsem si myslela, ze tématu rozumím, nezvladam vypočítat příklad co na me zbyl.. Seminář z fyzikální chemie procvičení látky probírané v povinném kurzu Fyzikální chemie především formou počítání příkladů z těchto okruhů: •Stavové chování látek (ideální a reálný plyn, kapalina

Fyzikální, matematické a chemické tabulky. Abecední rejstřík konstant a jednotek : On-line převodník jednotek: Základní fyzikální konstanty: Nástroje a pomůcky Laboratorní postupy a metody: Fyzika: Biochemie a biologie: Chemie: Ostatní přírodovědné obory: Matematika a informatika: Astronomie: Technika a elektrotechnika. www.vscht.c

O fakultě - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v PrazeVýznamná výročí v roce 2019 – chemieÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu - ppt stáhnout

Přehled studijní literatury - Ústav fyzikální chemie

Zajímá vás s jakými přístoji byste mohli při studiu pracovat? Na katedře fyzikální chemie je to například kompaktní elektronový mikroskop, kterým se sledují. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 3: OK1 - technické vědy: 21-03092S: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evroou unii žijících v České republice: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 3: OK4 - společenské a. Fyzikální olympiáda je mezi těmito soutěžemi naštěstí zahrnuta. Pro Vás, řešitele, to znamená, že na všechno budete mít o měsíc a půl méně času než obvykle, navíc budete školní (resp. domácí) kolo řešit minimálně částečně v podmínkách distanční výuky. Vím, že to pro Vás není lehké a časově možná. Charakteristika. Studijní obor fyzikální chemie je zaměřen na výchovu odborníků vzdělaných jak v široké oblasti fyzikální chemie a v oborech příbuzných (chemická fyzika, fyzikální chemie polymerů, biofyzikální chemie, koloidní chemie), tak i v ostatních chemických disciplinách Fyzikální chemie I MÍSTO: B23 KOMISE doc. Ing. Michal Fulem Ph.D. (předseda) Ing. Marcela Dendisová Ph.D. Dr. Ing. Pavel Vrbka Ing. Martin Růžička (Unipetrol RPA) PROGRAM 09:00 zahájení 09:00 Dominik Bubák (B3, doc. Ing. Karel Řehák, CSc.) Studium rozpustnosti trichlorethylenu v roztocích elektrolytů 09:20 Lucie Draslarová (B2, Ing

Fyzikální chemie Studium jednoho ze základních chemických oborů, jehož úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i Obor je zaměřen zejména na molekulární spektroskopie, elektrochemii, chemickou strukturu a výpočetní chemii Předmět poskytuje studentům základní znalosti fyzikální chemie. Cílem výuky je dosáhnout, aby student získal poznatky o struktuře a vlastnostech látek a fyzikálně chemických procesech v chemických a biologických soustavách. Praktické cvičení je zaměřené na aplikaci fyzikálně chemických metod Přehled přednášek z Fyzikální chemie 2 chemie jedno i dvouoborová 1.Elektrochemie homogenních systémů - elektrolýza a vodivost. Roztoky elektrolytů 3. Koloidní látky ve vodách a fyzikální chemie povrchů (adsorpce na hlinitokřemičitanech a hydratovaných oxidech). 4. Vápník, hořčík, sodík a draslík (původ, výskyt, vlastnosti). 5. Hliník, železo a mangan (původ, výskyt, vlastnosti, kinetika oxidace Fe a Mn). 6

Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie Fyzikální chemie. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Napsal uživatel Jana Trefancov. Základní učebnice pro výuku fyzikální chemie na středoškolské úrovni. Učebnice je doplněna řadou řešených příkladů a cvičení. Učebnice pro třetí ročník chemických oborů SPŠ a zájemce o chemii. Obsahuje řadu příkladů u každé kapitoly. Autor: Pavel Klouda, 140 stran A 1. Fyzikální chemie 2. Skupenské stavy látek 3. Základy termodynamiky 4. Chemická reakční kinetika 5. Chemické rovnováhy 6. Fázové rovnováhy 7. Elektrochemie 8. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul 9. Důležité konstant

Předmět se věnuje vybraným partiím fyzikální chemie, které mají vztah k procesům probíhajícím v materiálech a systémech majících vztah ke stavebním materiálům. Studenti se seznámí s principy klasické termodynamiky aplikovaným jednak na systémy s probíhající chemickou reakcí, jednak na systémy s fázovou rovnováhou Vzdělávací videa pro téma Fyzikální chemie. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací

Fyzikální chemie 1 Katedra fyzikální chemie

Kupte knihu Fyzikální chemie od Peter Atkins, Julio de Paula na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii a energetickým otázkám. Rovněž mikroheterogenní soustavy a jejich význam v přírodě je detailně vysvětlován Brožek: Fyzikální chemie polymerů 300 Kč . Slavíček, Petr: Kvantová chemie První čtení : 370 Kč . Leitner: Termodynamika materiálů : 400 Kč . Ochrana osobních údaj. Na katedře zajišťujeme výuku fyzikální a kvantové chemie, elektrochemie a jaderné chemie. Nabízíme studentům všech chemických a příbuzných oborů zapojení do vědecko-výzkumných projektů pracoviště, které se soustředí zejména na oblast nanomateriálů a biomolekul Fyzikální chemie : návody pro laboratorní cvičení / Hlavní autor: Trnková, Libuše, 1947- Vydáno: (1997) Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie / Hlavní autor: Hrnčiřík, Josef, 1947- Vydáno: (1998

Kniha: Fyzikální chemie - Peter Atkins Knihy

Učebnice CHEMIE představuje hlavní výuková témata, která jsou řazená samostatně, ne dle jednotlivých ročníků a to z důvodu, že se probíraná témata vzhledem k ŠVP jednotlivých škol mohou ročníkově lišit. Učebnice je vhodná pro žáky a učitele různých typů středních škol Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 1 004 pro vyhledávání 'fyzikální chemie' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. Rezervace nejsou možné. Výpůjčky budou prodlužovány automaticky. Za dobu uzavření knihovny se nenačítají pokuty Všechny informace o produktu E-book elektronická kniha Základy fyzikální chemie. Vybrané kapitoly pro posluchače farmaceutické fakulty - Alice Lázničková, Vladimír Kubíček e-kniha, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Základy fyzikální chemie. Vybrané kapitoly pro posluchače farmaceutické fakulty - Alice Lázničková, Vladimír Kubíček e-kniha fyzikální chemie. physical chemistry. teoretická chemie. chemie povrchových jevů.

17PBBFCH - Fyzikální chemie predmety

Tradiční téma z fyzikální chemie - modelování systémů na molekulární úrovni - je doplňováno experimentálním studiem membránových separací a studiem fázových rovnováh. V oblasti anorganické a organické chemie s přesahem do analytické chemie a biologie jsou studovány karbosilanové dendrimery a heteroborany 2 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin, Chemie (dvouoborová) Klíčová slova: Termodynamika, teplo, práce, energie, entropie, stavové funkce Anotace: Opora pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazuj Katedra fyzikální chemie UPOL, Olomouc. 314 To se mi líbí. Výzkumná práce katedry se orientuje do oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul a počítačové chemie

2

Katedra fyzikální chemie UPOL, Olomouc. 315 To se mi líbí. Výzkumná práce katedry se orientuje do oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul a počítačové chemie Garantující katedra: Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů: Kredity: 6: Garant předmětu: prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Garant verze. Fyzikální chemie 2017, P. Klouda. Základní učebnice pro výuku fyzikální chemie na středoškolské úrovni. Učebnice pro třetí ročník chemických oborů SPŠ a zájemce o chemii je doplněna řadou řešených příkladů a cvičení Fyzikální chemie Fyzikální chemie se zabývá fyzikálním popisem chemických systémů a procesů, zvláště pak energetickým popisem rozdílných chemických přeměn. Studuje chemickou termodynamiku, chemickou kinetiku, elektrochemii, kvantovou chemii, statistickou termodynamiku a spektroskopii

 • Seznam literatury psychologie.
 • Eastenders.
 • Šikana od policie.
 • Dek kalkulátor.
 • Závěsný rektifikační plech.
 • Suavinex fusion.
 • Test dominantní hemisféry.
 • Růže zahradní.
 • Jak zvládnout kocovinu.
 • Šternberk koupaliště.
 • Beyonce csfd.
 • Život 90 poradna.
 • Kocour felix film.
 • Revitalizace mobilheimu.
 • Fotomozaika program.
 • Bmw 335i f30 recenze.
 • Welcome to me trailer.
 • Fyzika kondenzátory.
 • Suv s nizkou spotrebou.
 • Welsh cob sekce d.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru 2018.
 • The moody blues skladby.
 • Sága o volsunzích.
 • Ikea otevírací doba svátky 2018.
 • Fogra51 icc profile download.
 • Město písek veřejné zakázky.
 • Rok 1999 v hudbě.
 • Komunikace mezi psy.
 • Historie kovářství.
 • Ayahuasca recept.
 • Hollywood herci.
 • Presence prsteny.
 • Tuberkulinový test.
 • Milk shake recenze.
 • Obraz doriana graye tropy a figury.
 • Oblasti na krete.
 • Gangy new yorku obsazení.
 • Brnění a bolest levé ruky.
 • Mycoplasma u deti.
 • Levný nd filtr.
 • Marvel oblečení dámské.