Home

Stopník definice

Bod P je půdorysný stopník, bod N je nárysný stopník. Sdružení průměten půdorysna nárysna Nárysný stopník Půdorysný stopník N=N2 N1 P2 P1 x12 z yM Spojnice bodů P1 a N1 je půdorys přímky a (a1). a1 a2 Spojnice bodů N2 a P2 je nárys přímky a (a2). Bod P je půdorysný stopník, bod N je nárysný stopník Tato stránka je rozcestník, tj. místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný název.Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek

stopník přímkya Sdružené Definice. Úhel dvou mimoběžných přímek je definován jako úhel dvou s nimi rovnoběžných různoběžek Definice. Přímka je kolmá k rovině je-li kolmá ke všem přímkám roviny Věta. Přímka je kolmá k rovině je-li kolmá alespoň ke dvěma různoběžným přímká • z angl. zákl.) motor. slang. brzdová svítilna, stoplampa • jiné je stopka 1. tyčinkovitý výhonek nesoucí květ n. plod: s. fialky, jablka, třešně • odhodit šťopku • expr. má oči na stopkách dívá se pozorně, zvědavě n. udiveně • bot. část rostliny (zprav. tenká a krátká) vyrůstající ze stonku a nesoucí květ n. plod. 6 Definice: Stopník je bod, ve kterém přímka protíná průmětnu. Každá přímka může mít až tři stopníky. Půdorysný stopník P je bod, ve kterém přímka protíná půdorysnu. Nárysný stopník N je bod, ve kterém přímka protíná nárysnu a bokorysný stopník M je bod, ve kterém přímka protíná bokorysnu Stopník přímky. gymnázium » Doplňující vzdělávací obory » Deskriptivní geometrie » Mongeovo promítán. Stopa je základní jednotkou metra.Je složena z několika málo časových elementů, kterým se říká doba. Je to zvukový úsek střídající dobu těžkou (se slovním přízvukem) a dobu lehkou (bez slovního přízvuku), těžká doba se nazývá iktus (thesis), lehká arsis.. Příklad. Ententyky dva špalíky čert vyletěl z elektriky . Stopu vytváří rytmický celek, který má.

Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání Zobrazení bodu - princip metody. v Mongeově promítání je každý bod nejprve pravoúhle promítnut do půdorysny pí a nárysny ný - tj. je sestrojen jeho půdorys a nárys; následuje sklopení (otočení o 90°) jedné průmětny do druhé kolem osy x - tzv.sdružení průměten (po otočení směřují kladné směry os y,z na. Definice jednotlivých kuželoseček, společná poměrová definice kuželoseček, ohniskové vlastnosti kuželoseček, kuželosečky jako řezy kuželových ploch, Quételetovy-Dandelinovy věty. Konstrukce tečen Zobrazení přímky, stopník a úběžník přímky, dělicí bod, skutečná velikost úsečky..

Základní definice: Topografické plochy jsou speciální grafické křivky, které slouží v technické praxi jako nahrazení zemského povrchu, který je obvykle velmi členitý a tudíž ho nelze přesně matematicky vyjádřit. dále je nutné sestrojit stopník této tečny v rovině o kótě 0, či jiné vhodné vrstevnicové. Stopka (pedunculus) je stonek posledního řádu nesoucí květ nebo plod, vyrůstající z úžlabí listenu. U květenství vyrůstají nečlánkované květní stopky v úžlabí listenu, vyrůstaj [.. V rámci grantu FRVŠ 2013 byly vytvořeny studijní materiály na podporu výuky Deskriptivní geometrie I.. Planimetrie. probíraná látka: opakování středoškolské látky - bod, přímka, incidence, vzájemná poloha dvou přímek v rovině, svazek přímek, kolmost přímek, euklidovské konstrukce, kružnice, tečna ke kružnici, společné tečny dvou kružnic, stejnolehlost.

Stopa - Wikipedi

stopka - ABZ.cz: slovník cizích slo

pojmy stopník (půdorysný, nárysný), horizontální a frontální hlavní přímka, stopy roviny. PRAKTICKÁ ČÁST: Osová afinita . Osová afinita v rovině je dána osou o a dvojicí bodů A, A', které jsou ve vztahu vzor a obraz. Sestrojte obraz daného trojúhelníku KLM. Řešení načrtněte pojmy stopník (půdorysný, nárysný), horizontální a frontální hlavní přímka, stopy roviny. PRAKTICKÁ ČÁST: Osová afinita Osová afinita v rovině je dána osou o a dvojicí bodů A, A', které jsou ve vztahu vzor a obraz. Sestrojte obraz daného trojúhelníku KLM. Řešení načrtněte. 9 TEORETICKÁ ČÁST: Mongeovo promítán · Kóta bodu, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a spádová přímka roviny · · Formuluje s pochopením ohniskové definice kuželoseček a aplikuje je při bodové konstrukci kuželosečky, sestrojí kuželosečku z daných prvků..

Stopník přímky ležící v rovině leží na její stopě (Půdorysný stopník na půdorysné stopě, nárysný stopník na nárysné stopě). Chceme-li sestrojit stopu roviny, určíme stopníky dvou přímek ležících v rovině. Půdorysná stopa je spojnicí půdorysných stopníků, nárysná stopa je spojnicí nárysných stopníků Učivo v PROFI verzi: Trocha teorie - značení bodů a přímek, axiomy, základní věty a definice, metrické vlastnosti; Principy promítání - promítací kout, promítání v rovině, rozdělení prostoru na kvadranty.; Pravoúhlé promítání - stopníky, průměty rovin, vzájemná poloha rovin, hlavní přímky, vzájemná poloha geometrických útvarů, spádové přímky. Uvedená definice využívá tzv. vektorový popis křivky, který lze ale snadno rozepsat do parametrických rovnic. Příklad 6. Např. elipsa má parametrické vyjádření její vektorový popis v E 2 je Rovnice x = a cos t, y = b sin t, t (0, 2π); a, b > 0, P (t) = (a cos t, b sin t). x = r cos t, y = r sin t, z = 2t, t ( π, π) jsou.

Stopník přímky - Digitální učební materiály RV

Vzdálenost bodu od kružnice je: 2.0. RAW Paste Data Definice bodu v rovině a v prostoru. Vzorce pro výpočet vzdálenosti dvou bodů. Vzdálenost bodů A a B neboli délka úsečky AB je odvozena z Pythagorovy věty, podobně jako Mějme bod M[m1;m2] a přímku p v obecném tvaru: ax + by + c = 0 ŠkolnÍ vzdĚlÁvacÍ program. ŠkolnÍ vzdĚlÁvacÍ program . pro vyŠŠÍ stupeŇ osmiletÉho gymnÁzia. a pro ČtyŘletÉ gymnÁzium. zpracovanÝ podle rÁmcovÉho vzdĚlÁvacÍho programu pro gymnÁzi

Stopa (literatura) - Wikipedi

Víme, že průmětem průsečíku přímky s průmětnou je příslušný stopník - nárysný nebo půdorysný. 2) Sestrojíme nárysné a půdorysné stopníky každého paprsku. 3) Spojením půdorysných stopníků dostáváme mez vrženého stínu trojúhelníka ABC na půdorysnu čili trojúhelník A x B x C x na obrázku 3.1. Definice afinního zobrazení je motivována několika zobrazeními v rovině, avšak je vyslovena obecně, tzn. pro eukleidovské prostory libovolné dimenze: Při zobrazení přímky jsou podmínky (a) a (c) splněny triviálně, takže (prosté) afinní zobrazení je v takovém případě zcela charakterizováno podmínkou (b) Z toho plyne, že průmět P2 musí ležet na základnici y12. Analogická situace platí pro nárysný stopník. Nárysný stopník leží v nárysně, tj. skutečný bod N splývá se svým druhým průmětem (N ≡ N2) a x-ová souřadnice průmětu N1 je rovna nule. Z toho plyne, že průmět N1 musí ležet na základnici y12

Mongeovo promítání - zobrazení základních útvar

 1. BA03 Deskriptivn í geometrie. Mgr. Jan Šafařík. přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240 letní semestr 2006-2007. Kontakt:. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, 662 37 Brno místnost Z221 telefon: 541147606 e-mail: safarik .j@fce.vutbr.cz Slideshow 4954124 b
 2. Jan Werner MATEMATIKA VORTARO ESPERANTA-ĈEĤA-GERMANA Brno 1990 Konsulte partoprenis: D-ro Martin Schüller Karel Kraft D-ro Jan Hejcman © Ing. Jan Werner, 199
 3. Paní Bovaryová (v originale Madame Bovary) je realistický román Gustava Flauberta z roku 1857, psaný na základě skutečných událostí z let 1851-1856, o kterých se psalo v novinách
 4. Topografické plochy - bakalářská práce, Jan Helm - Univerzita Karlov
 5. Co je STOP? -definice STOP Zkratka Finde
 6. Deskriptivní geometrie
 7. Maturita Dg - Gch

Stopnica - Niska cena na Allegro

 1. STOPNITO Čipová časomíra pro všechny druhy sport
 2. stop - definice - češtin
 3. Geometrie-webskriptu
 4. Definice A Význam Stopk
 5. Deskriptivní geometrie na MFF U

Definice stop slova Celková Hodnota Tohoto Konceptu

 1. Płytki Stopnica - ceny, opinie - Ceneo
 2. STOP definice: Bezpečnostní školení pozorovací Program
 3. Rotační paraboloid v kolmém promítání na nárysn
 4. 3. Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání ..
 5. Definice stopy Celková Hodnota Tohoto Konceptu
 6. STOPKA - Dokonalý nábytek 30 let pro vás tvoříme interiér
 7. Deskriptiva na osmiletém gymnáziu - výklad a test

Západočeská univerzita v Plzni

 • Dětský zahradní domek bazar.
 • Pohadka o robotovi.
 • Krevní skupina b.
 • Citáty o plyšových medvídcích.
 • Jitka čvančarová rozvod.
 • Pověste ho vejš anglicky.
 • Iphone zamykací obrazovka.
 • Megapixel prodej fotografií.
 • Relax h2o ovoce.
 • Vecne tva neverna trailer.
 • Dceřina kletba čtenářský deník.
 • Alesso remedy youtube.
 • Kim jong il wikipedia.
 • Alexandrijské muzeum.
 • Velikonoce 2030.
 • Ipl epilace světlé chloupky.
 • Bezpečnostní strategie čr 2011.
 • Sanssouci.
 • Jakou tiskárnu štítků.
 • Kravatova spona.
 • Modriny u novorozence.
 • Marvel contest of champions characters.
 • Hraniční porucha osobnosti hospitalizace.
 • Turbo online bombuj.
 • Impala kámen.
 • Levne domky.
 • Čokoládovo malinový cheesecake.
 • Trvalá barva na vlasy.
 • Špirlice usychá.
 • Fs 19 mod land.
 • Samsung tv sekani obrazu.
 • Bombaj zajímavá místa.
 • Nefertiti socha.
 • Jak vytvořit přání k narozeninám.
 • Neoluxor prodejny.
 • Bolest na pravé straně břicha dole.
 • Blue rare.
 • Conus geographus.
 • Zepelín hindenburg.
 • Hry pro děti déčko.
 • Kukuřičné bludiště třebíč.