Home

Politické strany zsv

Mnohé politické strany původně vzešly z politických hnutí ( u nás např. Občanské fórum, v Německu -> Solidarita (střechová hnutí byla pouze přechodná uspořádání, obvykle trvala jen do 1. demokratických voleb) -> ze střechových hnutí začaly vznikat demokratické strany -> vznik např. Občanské demokratické strany (ODS Politické strany. Politická strana je dobrovolná společenská organizace sdružující občany s podobnými politickými názory. Jejím cílem je své hodnoty, cíle a postoje prosadit a uplatnit v politice a tím politiku státu ovlivnit. Politická strana by měla mít Funkce politických stran: a) integrační - sdružuje občany podobného smýšlení b) socializační - jsou činitelem politické socializace, strany učí své členy, jak hrát politické role, řízené diskuze, jak dosáhnout kompromisu, vystupovat na veřejnosti,... c) náborová - nábor a příprava politiků pro všechny úrovně politického život

POLITICKÉ STRANY. dobrovolné organizace, které usilují o získání podílu na státní moci; cílem je snaha uskutečňovat svůj program a uspět ve volbách; pluralismus politických stran - celá škála stran, možnost si vybrat; stanovy - musí je mít, název, sídlo, způsob volby orgánů; vznikají registrací na Ministerstvu. Výpisky do ZSV. Menu Vyhledávání Úvod > 15 Politika, politologie, politický pluralismus, politické strany. 15 Politika, politologie, politický pluralismus, politické strany - politika = správa věcí veřejných - politologie = věda o politice. subjekty politiky (strany, hnutí, vláda) volební systémy. Politické strany. Politická strana - je dobrovolné a organizované sdružení občanů, kteří mají podobné politické přesvědčení . Jednotlivcům (členům) ve straně jde o získání moci. Politické strany prošly svým dějinným vývojem od konce 18. a počátku 19. století

Demokracie a volby, ZSV - Základy společenských věd

 1. ZSV - Základy společenských věd. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 10. POLITICKÝ PLURALISMUS - politika, politická socializace, participace, občanská společnost, politické strany (vznik, dělení,..) POLITIKA - boj o moc, zabývá se jí politologie každá země má svou POLITICKOU.
 2. Klasifikace pol. stran Dle ideologieDle umístění v politickém spektru Levice Střed PraviceDle charakteru členství Masové - berou mezi sebe kohokoli Kádrové - členové musí splňovat pro vstup do strany daná kritéria Oddaných - členové musí být absolutně podřízeni stranědle šíře spektra catch-all strany- snaží.
 3. V České republice bylo k 28. březnu 2020 registrováno aktivních 92 politických stran a 141 politických hnutí, z nichž část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny.Registrované politické strany a politická hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Jejich úplný autoritativní seznam lze získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které.

b) POLITICKÉ HNUTÍ = zaměřeno vždy pouze na jeden problém, nemá politický program ani sídlo . 5. Systém politických stran. Znaky (podmínky založení politické strany): Členové musí být starší 18 let, nesmí být členy jiné strany; Musí mít organizační řád obsahující název, sídlo, způsob volby stranických orgán 15 Politika, politologie, politický pluralismus, politické strany 16) Volby a volební systémy 17) Stát 18) Ústava 19) Demokracie a její hodnotový rozměr 20) Politické doktríny a ideologie 21) Mezinárodní vztahy a organizace 22) Právo - základní pojmy 23) Vznik filosofie, předsokratovská filosofi

politické strany v čr 1990-2016 : přehledová tabulka: politické ideologie : srovnávací tabulka k doplnění: organizace spojených národů : pracovní lis Politické ideologie jsou jedním z nejběžnějších významů slova ideologie.Původně s termínem ideologie přišel osvícenecký filosof Destutt de Tracy ve svém díle Éléments d'ideologie z roku 1795.Tento pojem sloužil k označení idejí, které jsou myšlenkovým základem pro praktické jednání lidí, politiku a morálku.Brzy však nabyl pejorativní význam, to když. Politické strany (Funkce politických stran, Klasifikace politických stran, Dělení stran na pravici a levici, Systémy politických stran) Právo Historický vývoj ochrany lidských práv (Mezinárodní smlouvy a instituce na ochranu lidských práv po roce 1945, Charta 77, Ombudsman) Listina základních práv a svobod Č

Politické strany. Česká pirátská strana (Piráti) Česká pirátská strana (Piráti) je politická strana liberálního charakteru. Založena byla roku 2009. ANO 2011 - politické hnutí Aktiv nespokojených občanů byl založen koncem roku 2011, v průběhu roku 2012 se registroval jako politické hnutí ANO 2011. ČSSD - Česká strana. Demokracie . Ø Charakteristika demokracie - demokracie pochází z řeckého slova demos=lid, kratos= vláda - jedná se o formu politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu - je založena na principu podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občan This entry was posted in Maturitní otázky ze ZSV, Referáty and tagged ideologie, maturita, maturitní otázka, Maturitní otázky ze ZSV, Politická socializace, Politické strany, politika, politologie, PRAVICE X LEVICE, referát, referát ze ZSV, Stranický systém, Základy společenských věd, ZSV. Bookmark the permalink

Politické strany v ČR. v ČR registrováno 83 politických stran; Česká pirátská strana, ČSSD, KDU - ČSL, KSČM, ODS, Strana zelených, TOP 09, Věci veřejné, SNK Evropští demokraté; ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) jedná se o stranu nalevo od středu politického spektr 1000 podpisů lidí podporujících vznik strany. •politická strana je registrována pouze v případě, že její program neodporuje platné legislativě ČR. •v době před rokem 1989 vedoucí úloha KSČ. •hlavní politické strany: ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ODS, KSČM. •menší politické strany: Strana zelených, Piráti.

Výpisky ze ZSV - Edisc

- moc jako nástroj prosazování politických zájmů, fungování státu, politické vztahy, politická kultura, chování voličů a politické strany - počátky politologie v antickém Řecku, studium se prohloubilo v renesanci, byla součástí filozofie, vzniká na přelomu 19./20.stol. v US Politické strany; dobrovolné skupiny občanů se stejným politickým názorem, snaha o získání politické moci; aktivita lidí - politická funkce (zastupitelství) nelze být členem dvou politických stran najednou, ale může být migrace mezi nimi politické strany jsou oddělené od státu nemohou přímo tvořit práv Anotace: DUM je určen pro 2. ročník čtyřletého cyklu a 4.ročník šestiletého cyklu gymnaziálního vzdělávání v rámci předmětu ZSV jako interaktivní výukový materiál ke kapitole Politické strany, politický pluralismus aktivní účast politického života (jít hlasovat, vstoupit do politické strany, kandidovat do zastupitelstva, demonstrace ) aktivita jednotlivců či skupin obyvatelstva, kterou se snaží ovlivnit, podpořit vládu nebo politiku; cílem je ovlivnit nebo alespoň dát najevo nesouhlas; Typy participace. konvenčn

Politické strany a politická hnutí v České republice >Právnické osoby, které vznikají registrací na Ministerstvu vnitra a zanikají vlastním či soudním rozhodnutím. K založení strany je zapotřebí petice s alespoň 1000 občanů. Členem politické strany se může stát občan starší 18 let Politické strany (s. 71 - 73) 1. Postavení politických stran v demokratických režimech A) subjekty politického pluralismu B) Ústava, Listina základních práv a svobod a další dokumenty. 2. Podstata politické strany A) charakteristika B) stanovy politické strany C) členství v politické stran

Politické strany a stranické systémy. Volby a volební systémy. Stát. Definice státu, státní suverenita. Formy státu: monarchie a republiky; unitární stát a federace; státní správa a samospráva. Ústavní zřízení. Pojem ústavy, dělba moci v demokratickém státě. Ústavní pořádek České republiky. Demokracie Maturitní okruh ZSV č. 5 Markéta Vachulová,oktáva . ZÁKLADY STÁTOVĚDY - STÁT, JEHO FUNKCE, TYPY (STÁT A NÁROD, STÁTNÍ OBČANSTVÍ A NÁRODNOST) Osnova: , skupiny nebo politické strany. Diktatura potlačuje lidská práva a svobody, nepřipouští opoziční názory, neváhá použít proti občanům teror, neomezeně vládne. Úvod » ZSV » 15. Teorie státu. 15. Teorie státu. 17. 11. 2006. skupiny nebo politické strany, potlačuje lidská práva a svobody, nepřipouští opoziční názory, neváhá použít proti občanům teror, neomezeně vládne a nedodržuje ani vlastní zákony Demokratické politické režimy - parlamentní, prezidentský a poloprezidentský režim. Problematika nedemokratických režimů a přechodů k demokracii - např. koncepce Linze, Stepana, Friedricha, Brzezinskeho, Przeworskeho, Karlové, Schmittera apod.. Politické ideologie - jako teorie idejí, doktrína, systém (typ) idejí

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD maturitní otázky: 13

politické strany a která vyvrcholí celoškolskými volbami. Součástí projektu jsou samozřejmě exkurze, besedy a diskuse. JAKÉ JE Projekt je realizován především v hodinách ZSV, jehož vyučující je zároveň garantem projektu a právě u něj získáte nejvíce informací. Do projektu jsou dále začleněny předměty. C 9. Politické strany a politická hnutí - jejich místo v soudobých politických systémech Politická hnutí a politické strany - jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a funkce politických stran. Klasifikace politických stran. C 10. Volby a volební systémy Podmínky svobodných, demokratických voleb. Typy voleb Politické strany = dobrovolné sdružení občanů za účelem politické účasti. 1) Členství - české občanství - starší 18ti let - nesmí být členem jíné politické strany. 2) Založení - sídlo, název - cíle, zásady - stanov Základním mezníkem ve vývoji politologie jako vědy je rok 1949, kdy na mezinárodní konferenci v Paříži byly stanoveny čtyři základní okruhy (předmět studia politologie): politické teorie, politické instituce, strany skupiny, veřejné mínění a mezinárodní vztahy (Tamtéž, s. 5) ZSV - 2B Volby a volební systém. Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v.

ZSV - 2 - žák zdokonaluje svoji schopnost vnímat problémy v širších souvislostech a dostane prostor, aby představil svoji hypotézu - politické strany Stát - pojetí státu a teorie vzniku státu - znaky státu - typy a formy státu - státní symboly - stát a náro Lidská práva a svobody - právní stát, mezinárodní politika, zahraniční politika - . Listiny práv a svobod - Životní směrnice, Velká listina svobod, Deklarace nezávislosti, Deklarace práv člověka a občana, Atlantická charta, Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Studenti septimy B dostali za úkol v hodinách ZSV vytvořit politické strany. Název, logo, volební program i vyjádření strany k aktuálnímu dění. V hodinách proběhly prezentace těchto stran a následně bouřlivé debaty. Politické strany se rozhodly bojovat s problémy dnešní doby zavedením kanibalismu, přesunem civilizace. Politické zájmy. 1) individuální - nezávislý kandidát, kt.jde do politiky sám ale má téměř nulovou šanci na úspěch (spíše známá osobnost a ve většinové vládě!) 2) skupinový - jedinec se zařadí do strany, která se nejvíce blíží jeho postojům, ale zde vyniknou hlavně charismatické osobnost

Politické strany, Volební systémy - Maturit

 1. - rozpustil všechny politické strany kromě fašistické - 1936 zakázání jakýchkoliv nových stran Italský fašismus měl velký ohlas i v jiných zemích (často jako jedna z možností zastavení levicové revoluce šířící se z SSSR) 1926 - 1938 od 1926 nese Mussoliny titul DUCE [duče] = vůdce a předseda vlády (kancléř
 2. o Politologie jako věda, politika jako participace občanů na veřejném životě. o Stát, vznik státu, funkce státu, formy, státní symboly. o Politická strana, levice, pravice, program politické strany, politický subjekt a objekt. o Volby, volební právo, volební systémy. o Politické doktríny a ideologie, extremismus. o Politický pluralismus a jeho význam pro demokraci
 3. politické strany: organizované sdružení občanů hájící jejich zájmy a postoje jejich voličů usilují o získání moci ve státě; právo nemohou tvořit, mohou ho však navrhnout znaky: vlastní volební program, jasný systém hierarchie ve straně (předseda, místopředseda), aktivní účast v politice (účast ve vládě.
 4. demokratické a totalitární systémy, dělba moci a ústavní orgány na příkladu ČR, politické strany, volební systémy. 8. Souasné spoleenské a politické myšlení Vznik a význam ideologií, ideologie-doktrína-program, staré a nové ideologie, analýza a komparac
 5. Start studying ZSV odmaturuj - politologie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Politické strany ve Velké Británii se zaměřením na Liberálně demokratickou stranu Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné.

f) Vysvětlete, co jsou to politické strany, vysvětlete způsob, jakým politické strany v České republice vznikají. g) Vysvětlete pojem politický pluralismus. h) Vysvětlete možné způsoby stratifikace politických stran. ch) Odlište politickou pravici a levici. 24. Ideologie. a) Vysvětlete, co jsou to ideologie, vysvětlete jejich. - Vývoj konkrétní politické strany nebo hnutí v ČR - možné i v jiném státě (dle studijní kombinace) možnost volby časového úseku . Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal - Právní postavení a působnost České školní inspekce - Právní normy jako nástroj regulace společnosti. PhDr. Milena Tichá, CSc

15 Politika, politologie, politický pluralismus, politické

 1. Politické strany; Volby a jejich význam Politické ideologie. Politické strany a jejich funkce. Volební právo, volební systémy, volby v ČR. Význam občanské společnosti. 14. ýeský stát a státnost; Ústava R Historický vývoj české státnosti. Státní symboly. Státní občanství. Lidská práva a významné mezinárodn
 2. (D) všichni členové politické strany TOP09 racionálně ovládat. 14. Vašek při posezení v hospodě popisuje kamarádovi, jak pokračuje stavba jeho rodinného domu na vesnici: Bez tchána by to bylo všechno mnohem těžší a zdlouhavější. Zná místní zedníky, tesaře, obkladače, vždycky sežene nějaké chlapy na výpomoc
 3. Politické strany - co o nich víte nebo co o nich nechcete vědět.mp3. 1:15:33; 94 MB;

Politické frakce : V Parlamentu je zastoupeno kolem sta politických stran, které představují důležité politické proudy současné Evropy. Frakce Evroé lidové strany (křesťanští demokraté) a evroých demokratů je s 264 členy v Evroém parlamentu početně a také politicky nejsilnější 1 Maturitní otázky - ZSV psychologie 1 - 4, sociologie 5 - 6, státověda a politologie 7 - 9, právo 10 - 12, ekonomie 13 - 15, filosofie a etika 16 - 30 1. Psychologie jako věda a hlavní směry výkladu lidské psychiky (pojmy a osobnosti : psychika, psychické jevy, chování, prožívání, psychologické disciplíny, antické, středověké a novověké pojetí duše Politické strany. Stručný referát pojednávající obecně o politických stranách. Stručně charakterizuje jejich vznik a zánik. Zabývá se jejich dělením, i financováním. Pr... Typ školy: SŠ. Kategorie: Základy společenských vě

7. Politické strany jsou: 1b a) sdružení lidí s podobnou volbou zaměstnání ve státních službách b) sdružení lidí s podobnými ideologickými východisky a politickými cíli c) sdružení lidí se stejnými nebo velmi podobnými koníčky 8. Pro kterou ideologii je charakteristické: 1 Na základě motivačních dopisů organizátoři vyberou 27 studentů do Rady EU a 43 do Evroého parlamentu. Pokud jste vybráni, obdržíte dokument s názvem Position paper, na jejichž základě pak budete celou akci zastávat reálné zájmy vámi zastupované země (popř. politické strany) Demokracie. Politické strany. Politické zájmy. Volební systémy a volby.Formy států a formy vlády. Struktura a vzájemné vztahy mezi nejvyššími ústavními orgány.Integrace Evropy. Globální problémy světa. Správní právo. Trestní právo. Seminář ze ZSV v oktávě: Doplňuje a rozšiřuje témata z ekonomie, filosofie. Politické ideologie a politické strany; Státní moc (dělba státní moci, státní správa a samospráva) Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace a globální problémy; Psychologie jako věda (základní pojmy, disciplíny, metody, dějiny psychologie Metodologie měření kvality demokracie a její uplatnění ve výuce ZSV Reflexe migrace z pohledu světových náboženství a její uplatnění ve výuce ZSV Fenomén postpravdivosti v současných debatách a politice jako výzva pro výuku ZSV

Na téma K čemu potřebujeme politické strany? budou v aule gymnázia v Teplicích diskutovat přední čeští odborníci z oblasti politologie a humanitních věd: profesorka Vladimíra Dvořáková (Vysoká škola ekonomická), docent Milan Znoj (Ústav politologie na Filozofické fakultě UK) a doktor Michal Pehr (Masarykův ústav Akademie věd) 30. 11. 2020. Vláda přijala opatření platná pro třetí stupeň PES, Parlamentu navrhne bezúplatné dobrovolné očkování proti covid-1 21. Politické doktríny, ideologie, politické strany + paměť, druhy učení a problematika efektivního studia. 22. Struktura EU, její formování + periodizace duševního života člověka. Otázky vypracovala a dne.. schválila předmětová komise ve složení: Mgr. Jiřina Rygerová. Mgr. Radek Kotlab

POLITICKÝ PLURALISMUS, ZSV - Základy společenských věd

Politické strany septima Politické strany oktáva Aktuální sociologická problematika a politické dění septima Aktuální sociologická problematika a politické dění Seminář z politologie, státovědy a práva Demokracie Politický pluralismus Současné politické události oktáva Demokracie Politický pluralismus Současné. Téma: politické strany. Rámcové zasazení: vzdělávací oblast Člověk a společnost, předmět ZSV, tematický celek politologie. Návaznost na starší látku: volební systém ČR, definice politických stran. Navazující budoucí látka: politické ideologie. Mezipředmětové vztahy: dějepis, multimediální výchova. Časová.

Politický pluralismus - Základy společenských věd

7_3_ZSV_13 Datum vytvoření . 10.03.2014 Druh učebního materiálu . Didaktická hra Ročník čtvrtý Anotace Hra k opakování pojmů z tématu občan ve státě Klíčová slova Občanství, politická participace, občanská společnost, politické strany, ideologie, volby Vzdělávací oblast Společenskovědní seminář Očekávaný. 7. Politická ideologie, politické strany a jejich základní dělení. Politický systém v ČR, politické strany v ČR a její volební systém 8. Ústava ČR, ústavní vývoj. Vzájemná propojenost ústavních orgánů 9. Lidská práva a vývoj jejich právního zakotvení. Listina základních práv a svobod politické strany; ZSV:Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Právnické profese G: místní region; ZSV: Demokracie, volební právo, volby, Politické strany P04 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Tv: volba družstva, organizace vybraných hodin; D: pokusy o pol. vyrovnání, práv Politické strany ve Velké Británii se zaměřením na Liberálně demokratickou stranu Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as.

22. Politické myšlení, stát a jeho funkce (politologie jako věda, předmět jejího zkoumání, funkce politologie, vývoj politického myšlení - společenské smlouvy, politika, politická kultura, politické strany a hnutí, politická participace, stát a jeho funkce, druhy státního zřízení) 23. Demokracie vs. totalit - 2 politické směry: 1.) šlechticko - konzervativní proud politiky - k tomuto směru se hlásila česká vlastenecká šlechta - nejvýzn. osobnosti: Jindřich Clam Martinic, Lev Thun - hrabě, věděc 2.) liberálně - nacionální proud - hájil zájmy měšťanstva - patřily sem 2 strany: a) národní strana = STAROČEŠI - Palacký, F. Politická ideologie, politické strany a jejich základní dělení. Politický systém v ČR, politické strany v ČR a její volební systém. Ústava ČR, ústavní vývoj. Vzájemná propojenost ústavních orgánů. Lidská práva a vývoj jejich právního zakotvení. Listina základních práv a svobod Vývoj filozofického myšlení - přehled 1) Předfilozofické období 2) Filozofie staré Indie a Číny (2.tisíciletí př. n. l. - současnost) 3) Antická filozofie (6. století př. n. l. - 6. století n. l. Politika (z neskorolat. politice < gr. slova politiké - umenie správy štátu < gr. pólis - mesto (-ský štát), občianstvo) je proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. V užšom slova zmysle sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci

Seznam politických stran a hnutí v Česku - Wikipedi

Ahoj osmáci, tento týden nás čekají politické strany. Zapiš si do sešitu: V ČR je 92 politických stran a 141 politických hnutí Politická strana - politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakéh Vláda politické strany. Vláda Boha. Vláda rasy. Vláda bohatých. Co je to unitární stát? Stát s jedním národem. Jeden samostatný stát. Stát s jedním jazykem. Centralizovaný stát. Co je to věcný podklad pro stát? Zákony a ústava. Území. Vláda. Občané. Jaká jsou samosprávná území ve Francii? Departementy. Kantóny.

Politologie - maturitní otázka ZSV (3) Společenské věd

 1. 20) Politické doktríny a ideologie :: Výpisky do ZSV
 2. Studijní materiály - Politologi
 3. Politická ideologie - Wikipedi
 4. Politické strany - Aktuálně
 5. Demokracie - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol
 6. Politika a politologie Maturitní otázky ze ZSV Snadná
 7. Politické ideologie a jejich zásady, politické strany a
Základy společenských věd – PalemaZápiskyPPT - ZSV PowerPoint Presentation, free download - ID:3954642
 • Výdrž ve visu.
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy 2 díl.
 • Pánská taška přes rameno guess.
 • Výpočet et kola.
 • Agresivní fibromatóza.
 • Html suma.
 • Nejlevnější povinné ručení pro mladé řidiče.
 • Acdc hels.
 • Panska jizda darek.
 • Velikonoční výzdoba 2018.
 • Podle čeho se zobrazují přátelé na facebooku.
 • Vývoj dítěte 18 měsíc.
 • Emperor timegent.
 • Dědičnost barvy vlasů.
 • Humidor heureka.
 • Zásahové požární automobily.
 • Taekwondo kup.
 • Elektrické vlastnosti látek wikipedie.
 • Montáž lustru do sádrokartonu.
 • Longboard shop.
 • Wiki 5s iphone.
 • Rizika v prvních týdnech těhotenství.
 • Laboratorní krysy epizody online.
 • Akropolis wiki.
 • Tapolca spa.
 • Kfc d1.
 • Diagram ms office.
 • Diplopie jednoho oka.
 • Vady lcd tv.
 • Geocaching premium.
 • Antarktida zahady.
 • Obara got.
 • Rekonvalescence po natržené achilovce.
 • Kentucky map.
 • Fotografujeme noční oblohu (3.
 • 22 týden těhotenství porod.
 • Cviky na správné držení těla.
 • Gel na jedlý papír praha.
 • Korfu mapa letiště.
 • 17 november.
 • Jídelníček po tonzilektomii.